Samenhang met regulier programma

Kunst en cultuur staat niet los van andere vakken op school. Er is een duidelijke relatie tussen het leergebied kunstzinnige oriëntatie en de andere leergebieden. Almere is een stad met veel taalzwakke leerlingen. Daarom is er door de vijf pilotscholen voor gekozen om Taal een speerpunt van de leerlijn te maken. Het vergroten van de woordenschat en het kunnen vertellen wat kunst is en wat het met je doet, zijn vaardigheden die in iedere kunstles getraind worden.

Digitaal

Kloppend hart van de methode is de digitale lesomgeving dat met behulp van het digibord in het klaslokaal kan worden gebruikt. Deelnemende scholen krijgen met een inlogcode toegang tot het interactieve lesboek. Het lesboek bevat inspirerende foto’s en filmpjes, theorie en creatieve opdrachten. Leerlingen werken aan concrete resultaten en verzamelen tijdens hun basisschoolcarrière materiaal voor een digitaal portfolio.

DIM-Model

Binnen een leerproces doorlopen leerlingen een aantal fases. Op veel basisscholen wordt met het DIM-model gewerkt: het Direct Instructie Model. Dit model onderscheidt verschillende fases in de les en geeft de leerkracht houvast tijdens het lesgeven. Het DIM-model laat de structuur van de les zien, zowel op leerkracht- als op groepsniveau.

De pilotscholen hebben geadviseerd om het DIM-model te vertalen naar de kunstlessen van Kunst is Dichterbij dan je Denkt. Bij iedere kunstles maakt de leerkracht tijdens het lesgeven gebruik van het DIM-model. Op die manier wordt de drempel naar kunstonderwijs verlaagd en kunnen leerkrachten direct met kunst en cultuur aan de slag.

Deskundigheid

Deskundigheidsbevordering voor leerkrachten van de deelnemende scholen, kunstenaars en educatief medewerkers die zijn betrokken bij Kunst is Dichterbij dan je Denkt is erg belangrijk. Er worden verschillende trainingen gegeven over de leerlijn zoals KIDD Lesmethode, Filosoferen met Kinderen en de voorstelling Theater over Theater. Daarnaast is er een structurele samenwerking met PABO Almere van Hogeschool Windesheim om toekomstige leerkrachten kennis te laten maken met de lesmethode van Kunst is Dichterbij dan je Denkt.